Search

Nieuws groep 5

Algemene informatie voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 5


Leerkrachten: Rikus Brederveld (maandag, dinsdag, woensdag) en Janny Weender ( donderdag, vrijdag)

Dalton
In groep 5 werken we met een weektaak. Op maandagochtend plannen de kinderen het takenwerk. Dit omvat taken voor onder andere rekenen, taal en spelling. Op het whiteboard kunnen de kinderen zien wanneer de instructies plaatsvinden. Er zijn dus vaste instructiemomenten en daarnaast is er tijd voor zelfstandig werken. Kinderen die moeite hebben met het overzicht op hun werk, werken met een dagtaak. De leerlingen kijken in de loop van groep 5 hun eigen werk meer zelf na en zijn hierbij mede-verantwoordelijk voor het vragen om hulp van klasgenoten of de groepsleerkracht.

Bij Dalton hoort ook reflectie: kinderen bedenken iedere week een eigen leerdoel. Op vrijdag evalueren ze de week en praten we met elkaar over hoe het ging. Op deze manier proberen we kinderen niet alleen verantwoordelijk te maken voor het gemaakte werk, maar ook voor het leerproces.

Keuzewerk
Eenmaal per week (op vrijdag) is er keuzewerk. Kinderen werken alleen of samen aan opdrachten waarin ze hun creativiteit en andere talenten kunnen inzetten.
Omdat we onderschrijven dat leerlingen verschillend leren en dat succeservaringen leiden tot een positieve leerhouding en een verhoogde motivatie, hebben we de inhoud van het keuzewerk gerangschikt naar de acht intelligentiegebieden die Howard Gardner onderscheidt.

Nederlandse taal

Wij maken gebruik van de methode Taal Actief en Spelling Actief.
Viermaal per week krijgen de kinderen taalles. Iedere week komen de volgende onderdelen aan bod: woordenschat, taalverkenning, spreken/luisteren, schrijven en spelling.
Spelling is een apart werkboek en hier zijn vier lessen per week van.

Spreekvaardigheid: Tijdens de kringgesprekken en bijvoorbeeld bij spreekbeurten oefenen de kinderen hun spreekvaardigheid.

Lezen: Elke dag wordt er door de kinderen gelezen. Zwakke lezers zullen hulp krijgen; sterke lezers zullen meer tijd krijgen om vrij te lezen.

In de stilleestijd mogen kinderen boeken kiezen die ze zelf leuk vinden. Hiervoor gaan we een paar keer per jaar naar de bibliotheek. Voor het begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip.

Rekenen/wiskunde

We gebruiken de methode Alles telt.

Elke week bevat vijf lessen. Twee ervan zijn leerkrachtgebonden en twee lessen zijn zelfstandig. De vijfde les is vaak op de computer. Elke les begint met een gezamenlijke inoefening. Op onze groepspagina staat een overzicht met doelen in groep 5.

Wereldoriëntatie

Voor de vakken wereldoriëntatie gebruiken we lesmethodes van Blink:
* Geschiedenis: Eigentijds
* Aardrijkskunde: Grenzeloos
* Natuur en Techniek: Binnenstebuiten
Deze lesmethodes bestaan uit interactieve lessen waarin kinderen uitgedaagd worden om met elkaar op onderzoek uit te gaan. Vaardigheden als computergebruik en presenteren komen veel aan bod (21st century skills). Het digibord speelt een grote rol doordat er veel afbeeldingen en filmpjes gebruikt worden.
 

Godsdienstige vorming

We volgen de digitale methode Trefwoord. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als dagopening.

 

Sociaal emotionele vaardigheden

In de klas spreken we dagelijks met elkaar over ‘omgaan met elkaar’ zodat we preventief incidenten kunnen voorkomen.
We maken hierbij  gebruik van de methode Leefstijl voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Doelstellingen van de methode zijn:

1. Opbouwend gedrag bij kinderen stimuleren: zelfvertrouwen, positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel krijgen, maar ook kritisch leren denken, leren problemen op te lossen of keuzes maken. Daarnaast is er aandacht voor het aanmoedigen van een gezonde levenswijze.

2. Kinderen helpen in hun ontwikkeling van positieve betrokkenheid thuis, op school, met vrienden en in de gemeenschap.

In de groepsvormingsfase gebruiken we de methode Goed van Start. Door middel van klassenvergaderingen worden samen afspraken gemaakt en staan we stil bij omgangsregels.

Expressie-activiteiten

Op woensdagmiddag zijn de zogeheten ateliers. In de middenbouw (groep 3-4-5) bereidt iedere leerkracht een atelier voor waarin kinderen twee weken les krijgen.
De lessen zijn op woensdag van 12.20 uur – 13.50 uur.
Vakgebieden die in de ateliers aan bod komen zijn:
* Drama
* Muziek
* Tekenen
* Handvaardigheid
* Techniek
* Koken
* Dans

Vanuit het oogpunt van talentontwikkeling mogen kinderen zich inschrijven voor de verschillende ateliers. Ieder blok kiezen de leerlingen twee van de drie vakgebieden uit.

We hopen op veel ouderhulp. Mocht u op woensdagen beschikbaar zijn, horen we het graag.

Bewegingsonderwijs

Op dinsdag en donderdag wordt er gymles gegeven door meester Tim Kingma.
 

Huiswerk
De kinderen in groep 5 krijgen huiswerk. Hoe en wat kunt u lezen in het ‘Huiswerk in groep 5’.
 

Zorg

Wanneer een kind extra hulp nodig heeft, gebeurt dit zoveel mogelijk in de klas tijdens de momenten van verlengde instructie en  tijdens het daltonwerk. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Deze extra hulp wordt ingezet na overleg  met de Intern Begeleiders (IB-ers), en ook als een kind buiten de groep extra hulp nodig heeft wordt dit met de ouders / IB-ers besproken.
De kinderen maken regelmatig gebruik van de computer. Verder oefent iedereen met taal-, spelling-  en rekenopdrachten die aansluiten bij de methodes. 

 

Vereniging