De Heerdstee in vogelvlucht

Aandacht op niveau van het kind

Ieder kind is anders. Waar het ene kind makkelijk en snel leert, heeft het andere kind meer begeleiding nodig. Ons onderwijs- en zorgsysteem is zo ingericht dat wij iedere leerling op zijn/haar niveau de juiste aandacht en zorg kunnen geven.

Onze leerkrachten signaleren, observeren, informeren, registreren en bieden zorg in de groep. In iedere groep wordt op minimaal drie niveaus gewerkt: de basisgroep, de plusgroep en de risicogroep. Tevens werken we met groepsplannen die regelmatig geëvalueerd worden en aangepast waar nodig. Zo waarborgen we dat iedere leerling continu de onderwijszorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

 

Onze keuze voor christelijk onderwijs

De Heerdstee is een open christelijke school. Open betekent dat de school de leerlingen wil leren met een open, onbevangen, maar ook kritische blik naar de omringende wereld te kijken. Open betekent hier ook dat de school letterlijk open staat voor alle leerlingen, dus ongeacht zijn of haar al dan niet godsdienstige, politieke of sociale achtergrond.

We laten ons inspireren door waarden als respect, tolerantie, vergeving, compassie en zorg. We vieren de christelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen met elkaar. Voor het vak godsdienstige vorming/geestelijke stromingen gebruik van de methode Trefwoord. Vanuit deze methode leren de leerlingen vragen stellen, antwoorden zoeken en keuzes maken.

 

Gedrag leren herkennen met de Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit lessen met oefeningen om de kinderen om te leren gaan met pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het gebruik van verschillende petjes, die verwijzen naar verschillende gedragskeuzes. Zo staat de witte pet voor de zelfverzekerde, betrouwbare ‘kanjer’ waar de naam van de training naar verwijst. De training kan zowel preventief als curatief worden ingezet.

 

Muziek in school


We vinden dit als school belangrijk omdat muziek in staat is om in vrijwel het hele brein iets positiefs teweeg te brengen zoals: het geheugen, concentratie, doorzettingsvermogen, bewegen, sociale ontwikkeling, luisteren van verschillende (letter)klanken maar ook voor de motoriek is muziek essentieel.

Vanuit het cultuurprogramma hebben alle kinderen van de groepen 1- 8 muzieklessen van een professionele muziekdocent. De kinderen krijgen algemene muzikale vormingslessen in de groepen 1- 4 naar het bespelen van een muziekinstrument ( gitaar, viool, djembé enz )in de groepen 5/6 en tot slot in groep 7 samen zingen in een popkoor naar een symfonisch orkest in groep 8.

 

Levelwerk

Op onze school willen we alle kinderen tot hun recht laten komen. Daarom krijgen meer- en hoogbegaafde leerlingen meer uitdaging, verdieping en verrijking: levelwerk en/of de Denk & Doe-klas. Eén keer per week worden de leerlingen met levelwerk uit de klas gehaald en gecoacht door een specialist excellent leren. In de klas wordt tijd en ruimte aan de leerlingen gegeven doordat we compacten (minder basisstof) zodat er meer tijd overblijft voor uitdagender werk.

 

Digitale vaardigheden tijdens de ict-leerlijn

Op De Heerdstee hebben wij een ICT-leerlijn van groep 1 t/m 8 ontwikkeld. Het doel hierachter is om structureel te werken aan belangrijke vaardigheden. Hierbij kun je denken aan het werken met PowerPoint, Word, maar ook het programmeren en het binaire rekenen komt aan bod. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren veilig om te gaan met het internet. Dit uit zich bijvoorbeeld door de Week van de Mediawijsheid waarbij worden gewezen op het gebruik van bronnen en digitale privacy.

 

Centraal in de wijk

De school staat midden in de wijk Beijum. Het is een centrale plaats in de wijk, gelegen aan de Emingaheerd (de zgn. wijkring), naast het gezondheidscentrum en de kinderopvang ´De Rode Pimpernel’. Voor mensen die van buiten de wijk komen, is de school gemakkelijk te vinden door op de rondweg rond Groningen de afslag Beijum-Zuid te nemen en vervolgens de wijkring te blijven volgen. De school is vanaf de wijkring goed zichtbaar.

 

Een open en licht gebouw

Het schoolgebouw wordt gekenmerkt door openheid, een mooie lichtinval en een frisse uitstraling. De school wordt goed onderhouden en er wordt zorg gedragen voor een nette, schone en opgeruimde school. In de zomer van 2013 is in het kader van het project ‘Fris en duurzaam’ een geautomatiseerd lucht- en verwarmingssysteem geïnstalleerd.

 

Overzichtelijke klaslokalen

Het gebouw telt negen klaslokalen, een speellokaal bestemd voor de kleuters en een drietal middenruimten. Wij hebben een kooklokaal en een lokaal met ingerichte werkplekken bestemd voor samenwerkend leren. Het team, gevormd door directie, leerkrachten en ondersteunend personeel, bestaat uit 20 medewerkers.

 

Elke dag dezelfde schooltijden

Wij hanteren het Vijf-gelijke-dagenmodel. Het betekent dat alle groepen van maandag t/m vrijdag dezelfde schooltijd hebben van 08-30 tot 14.00 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Tussen de middag is er een half uur pauze waarbij de kinderen samen met de groepsleerkracht eten en buiten gaan spelen.

 

Ouders zijn de onmisbare schakel

Onze school heeft veel aan de hulp van ouders. U kunt zich op allerlei manieren inzetten voor de school, door bijvoorbeeld te helpen bij losse activiteiten of door u structureel in te zetten als groepsouder, bij de ouderraad (O.R.) of de medezeggenschapsraad (M.R.). Ook kunt u zich opgeven om als leesmoeder of leesvader een half uurtje per week om de leesvaardigheden van de kinderen te verbeteren. En heeft u een beroep, hobby of talent waar u wel eens over zou willen vertellen? U bent van harte welkom! Voor meer informatie hierover kunt u altijd contact opnemen met de juf of meester van uw kind(eren).

Cultuur

Wij besteden veel aandacht aan kunstzinnige vakken: drama, muziek, beeldende vorming, media–educatie, literaire vorming, dans en cultureel erfgoed. Alle vakken zijn opgenomen binnen de activiteitenroosters van de groepen 1 tot en met 8. Voor de kunstdisciplines dans, drama, muziek en beeldende vorming zijn methodes aangeschaft die wekelijks in de groepen worden gebruikt. Vanuit een kunstmenu volgen de kinderen veel actieve en receptieve kunstactiviteiten. Elk jaar komen in de groepen twee verschillende disciplines aan bod, zodat kinderen met alle kunstdisciplines in aanraking komen.

 

Actief leren omgaan met media

Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen.

Mediawijsheid wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. Het omvat alles wat te maken heeft met nieuwe media, sociale media, internet, smartphones, tablets en hoe je hiermee moet omgaan.

Wij hanteren deze definitie: mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving.

De Heerdstee begeleidt kinderen bij het inzetten van media voor hun eigen welzijn en persoonlijke ontwikkeling, als onderdeel van de vorming tot volwaardig democratisch burger van de 21e eeuw.

In de groepen 5 t/m 8 wordt structureel aandacht besteed aan mediawijsheid. Tevens doet de hele school mee met de jaarlijks terugkerende ‘week van de mediawijsheid’. In deze week wordt in alle klassen aandacht besteed aan het onderwerp. Een belangrijk onderdeel van deze themaweek is de algemene ouderavond op 24 november. Het onderwerp van de avond is dit jaar ‘mediaopvoeding’.

 

Onderzoek door de Hanze en RUG

Onderzoek vindt plaats vanuit de verschillende (master-) opleidingen van leerkrachten en ook door samen te werken met lectoraten vanuit de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Een lerende organisatie

Het uitgangspunt van de lerende organisatie op De Heerdstee is dat wij duurzaam inzetten op het optimaliseren van de ontwikkeling van de kinderen op onze school.

 

Als Vensterschool optimaal samenwerken

Als Vensterschool in de wijk Beijum is er samenwerking tussen verschillende instanties op het gebied van sport, cultuur, zorg, werk en welzijn met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en daarmee de leefbaarheid van de wijk te bevorderen. Vanuit de Vensterschool willen we kinderen begeleiden en ondersteunen vanuit de talenten van ieder kind, zodat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wij willen ondersteunen in de ontwikkeling van sociale burgers, waarbij aandacht is voor duurzaamheid en respect voor zichzelf en de ander.

 

De school in uw broekzak met Klasbord

Klasbord is dé communicatietool voor het onderwijs. Via Klasbord hebben ouders en groepsleerkrachten contact over de klassen. Via een handige app sturen de leerkrachten u belangrijke reminders, bijzonderheden uit de klas en foto’s van bijzondere uitstapjes.

 

Spelen en bewegen

Bewegen is belangrijk. Niet alleen voor de lichamelijke ontwikkeling, ook voor het sociale gedrag. De kinderen moeten immers leren rekening met elkaar te houden. Hiermee draagt bewegen bij aan de totale ontwikkeling van het kind in motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief opzicht. Bewegen is ook van belang voor een goede gezondheid.

 

Een soepele overgang dankzij wenmomenten

Wij werken met wenmomenten om de overgang zo fijn mogelijk te laten verlopen voor u en uw kind.

 

Schakelklas voor nieuwkomers

De schakelklas is een klas voor nieuwkomerskinderen. In de schakelklas zitten kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Nieuwkomerskinderen beheersen de Nederlandse taal nog niet voldoende om in een reguliere klas mee te kunnen komen. Daarom komen ze (soms met de taxi) naar de schakelklas. In de schakelklas zitten vluchtelingkinderen, maar ook kinderen die geëmigreerd zijn naar Nederland. Gemiddeld zitten de kinderen 40 weken in de schakelklas. Na deze 40 weken gaan de kinderen naar een reguliere klas. Een klas met leeftijdsgenootjes. Op een school in de wijk waar de kinderen wonen. Wanneer ze in Beijum wonen, blijven de kinderen dus bij ons op school. Naast veel onderwijs in de Nederlandse taal werken de kinderen in de schakelklas natuurlijk ook aan andere vakken. Ze krijgen o.a. rekenen, bewegingsonderwijs, handvaardigheid en muziek en is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

 

Schaken op vrijdagmiddag

Wil je kind (beter) leren schaken? Dat kan: op de woensdagmiddag op De Heerdstee. Er wordt geschaakt tussen 14.15 en 15.00 uur, en de lessen staan open voor alle leerlingen, ongeacht voorkennis en speelsterkte. De nadruk ligt op het spelen en uitleg geven. We spelen veel partijtjes (met of zonder schaakklok) en er wordt ook gebruik gemaakt van verschillende varianten van schaken .

 

Denk & Doe Klas

Het afgelopen schooljaar (2019-2020) zijn wij op een andere manier gaan werken met leerlingen die meer uitdaging aan kunnen. In schooljaar 2018-2019 werd dit experimenteel (lees: projectmatig) naast het levelwerk gedaan. Ouders gaven daarbij aan dat dit enorm bijdraagt aan het welbevinden van hun kinderen. Op basis van onderzoek en input van de ouders hebben wij de Denk & doe klas opgezet. Lees alles over de Denk & doe-klas.

 

Zorg voor onze kinderen

Lees alles in dit document.

Over ons

Bij de christelijke basisschool De Heerdstee halen wij het beste uit elk kind. Centraal staan samenwerken, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

De Heerdstee is onderdeel van de VCOG

Een VCOG-school

Adres en telefoon
Bentismaheerd 1
9736 EA Groningen
050 5417232
[email protected]