De Heerdstee in vogelvlucht

Aandacht op het niveau van het kind

Ieder kind is anders. Waar het ene kind makkelijk en snel leert, heeft het andere kind meer begeleiding nodig. Ons onderwijs- en zorgsysteem is zo ingericht dat wij iedere leerling op zijn/haar niveau de juiste aandacht en zorg kunnen geven.

Onze leerkrachten signaleren, observeren, informeren, registreren en bieden zorg in de groep. In iedere groep wordt op minimaal drie niveaus gewerkt: de basisgroep, de plusgroep en de risicogroep. Tevens werken we met groepsplannen die regelmatig geëvalueerd worden en aangepast waar nodig. Zo waarborgen we dat iedere leerling continu de onderwijszorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Extra hulp en ondersteuning van intern begeleiders en/of onderwijsassistenten kan worden ingezet. Daarnaast beschikt de school over Levelwerk en een Denk & Doe-klas.

 

Onze keuze voor christelijk onderwijs

De Heerdstee is een open christelijke school. Open betekent dat de school de leerlingen wil leren met een open, onbevangen, maar ook kritische blik naar de omringende wereld te kijken. Open betekent hier ook dat de school letterlijk open staat voor alle leerlingen, dus ongeacht zijn of haar al dan niet godsdienstige, politieke of sociale achtergrond.

We laten ons inspireren door waarden als respect, tolerantie, vergeving, compassie en zorg. We vieren de christelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen met elkaar. Voor het vak godsdienstige vorming/geestelijke stromingen maken we gebruik van de methode Trefwoord. Vanuit deze methode leren de leerlingen vragen stellen, antwoorden zoeken en keuzes maken.

 

Gedrag leren herkennen met de Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit lessen met oefeningen om de kinderen om te leren gaan met pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het gebruik van verschillende petjes, die verwijzen naar verschillende gedragskeuzes. Zo staat de witte pet voor de zelfverzekerde, betrouwbare ‘kanjer’ waar de naam van de training naar verwijst. De training kan zowel preventief als curatief worden ingezet.

 

Cultuur en muziek in de school

Wij besteden veel aandacht aan kunstzinnige vakken: drama, muziek, beeldende vorming, media–educatie, literaire vorming, dans en cultureel erfgoed. Alle vakken zijn opgenomen binnen de activiteitenroosters van de groepen 1 tot en met 8. Voor de kunstdisciplines dans, drama, muziek en beeldende vorming zijn methodes aangeschaft die wekelijks in de groepen worden gebruikt. Vanuit een kunstmenu volgen de kinderen veel actieve en receptieve kunstactiviteiten. Elk jaar komen in de groepen twee verschillende disciplines aan bod, zodat kinderen met alle kunstdisciplines in aanraking komen.

We vinden muziek als school belangrijk omdat muziek in staat is om op vrijwel het hele brein een positieve invloed uit te oefenen, zoals: het geheugen, de concentratie, doorzettingsvermogen, motoriek, sociale ontwikkeling, beluisteren van verschillende (letter)klanken, enz. Vanuit het cultuurprogramma hebben alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 muzieklessen van een professionele muziekdocent. De kinderen krijgen algemene muzikale vormingslessen in de groepen 1-4, bespelen een muziekinstrument (gitaar, viool, djembé, enz.) in de groepen 5/6 en ervaren in groep 7 en 8 samen zingen in een popkoor en luisteren naar een symfonisch orkest.

 

Levelwerk

Op onze school willen we alle kinderen tot hun recht laten komen. Daarom krijgen meer- en hoogbegaafde leerlingen meer uitdaging, verdieping en verrijking: Levelwerk en/of de Denk & Doe-klas. Eén keer per week worden de leerlingen met Levelwerk uit de klas gehaald en gecoacht door een specialist excellent leren. In de klas wordt tijd en ruimte aan de leerlingen gegeven doordat we compacten (ze maken minder basisstof) zodat er meer tijd overblijft voor uitdagender werk.

 

Digitale vaardigheden volgens de ICT-leerlijn

Op De Heerdstee hebben wij een ICT-leerlijn van groep 1 t/m 8 ontwikkeld. Het doel hierachter is om structureel te werken aan belangrijke ICT-vaardigheden. Hierbij kun je denken aan het werken met PowerPoint, Word, maar ook het programmeren en het binaire rekenen komt aan bod. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren veilig om te gaan met het internet. Dit uit zich bijvoorbeeld door deelname aan de “Week van de Mediawijsheid” waarbij worden gewezen op het gebruik van bronnen en digitale privacy.

 

Centraal in de wijk

De school staat midden in de wijk Beijum.

Het is een centrale plaats in de wijk, gelegen aan de Emingaheerd (de zgn. wijkring), naast het gezondheidscentrum en kinderopvang ´De Rode Pimpernel’.

Voor mensen die van buiten de wijk komen, is de school gemakkelijk te vinden door op de rondweg rond Groningen de afslag Beijum-Zuid te nemen en vervolgens de wijkring te blijven volgen. De school is vanaf de wijkring goed zichtbaar. 

Op loopafstand bevinden zich verder o.a. de protestantse kerk ‘De Bron’ waar de school enkele ruimtes mag gebruiken, de centrale gymzaal van Beijum waar de groepen 3 t/m 8 sporten, de Openbare Bibliotheek en een winkelcentrum. 

 

Een open en licht gebouw

Het schoolgebouw wordt gekenmerkt door openheid, een mooie lichtinval en een frisse uitstraling. De school wordt goed onderhouden en er wordt zorg gedragen voor een nette, schone en opgeruimde school. In de zomer van 2013 is in het kader van het project ‘Fris en duurzaam’ een geautomatiseerd lucht- en verwarmingssysteem geïnstalleerd.

 

Overzichtelijke klaslokalen

Ons gebouw telt negen klaslokalen, een peuterspeelzaal, een speellokaal bestemd voor de kleuters en een tweetal middenruimten. Wij hebben een kooklokaal en een lokaal met ingerichte werkplekken bestemd voor samenwerkend leren. Het team, gevormd door directie, leerkrachten en ondersteunend personeel, bestaat uit zo’n 25 medewerkers.

 

Elke dag dezelfde schooltijden

Wij hanteren het Vijf-gelijke-dagenmodel. Het betekent dat alle groepen van maandag t/m vrijdag dezelfde schooltijd hebben van 08-30 tot 14.00 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Tussen de middag is er een half uur pauze waarbij de kinderen samen met de groepsleerkracht eten en buiten gaan spelen.

 

Ouders zijn de onmisbare schakel

Onze school heeft veel aan de hulp van ouders. U kunt zich op allerlei manieren inzetten voor de school, door bijvoorbeeld te helpen bij losse activiteiten of door u structureel in te zetten als groepsouder, bij de ouderraad (O.R.) of de medezeggenschapsraad (M.R.). Ook kunt u zich opgeven om als leesmoeder of leesvader een half uurtje per week te helpen om de leesvaardigheden van de kinderen te verbeteren.

En heeft u een beroep, hobby of talent waar u wel eens over zou willen vertellen? U bent van harte welkom! Voor meer informatie hierover kunt u altijd contact opnemen met de juf of meester van uw kind(eren).

 

Actief leren omgaan met media

Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen. Mediawijsheid wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. Het omvat alles wat te maken heeft met nieuwe media, sociale media, internet, smartphones, tablets en hoe je hiermee moet omgaan.

Wij hanteren deze definitie: mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving.

De Heerdstee begeleidt kinderen bij het inzetten van media voor hun eigen welzijn en persoonlijke ontwikkeling, als onderdeel van de vorming tot volwaardig democratisch burger van de 21e eeuw. In de groepen 5 t/m 8 wordt structureel aandacht besteed aan mediawijsheid. Tevens doet de hele school mee met de jaarlijks terugkerende ‘week van de mediawijsheid’. 

 

Optimaal samenwerken in Beijum

Als Vensterschool in de wijk Beijum is er samenwerking tussen verschillende instanties op het gebied van sport, cultuur, zorg, werk en welzijn met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en daarmee de leefbaarheid van de wijk te bevorderen.

Vanuit de Vensterschool willen we kinderen begeleiden en ondersteunen vanuit de talenten van ieder kind, zodat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wij willen ondersteunen in de ontwikkeling van sociale burgers, waarbij aandacht is voor duurzaamheid en respect voor zichzelf en de ander.

De Heerdstee beschikt daarnaast over een eigen peuterspeelzaal in het gebouw en heeft een samenwerking met het Logopedisch Centrum Noord en Kinderfysio Noord. Zodoende kunnen behandelingen plaatsvinden op school en zijn de lijntjes tussen ouders, hulpverleners en leerkrachten kort.

 

De school in uw broekzak met Klasbord

Klasbord is een communicatietool voor het onderwijs. Via Klasbord hebben ouders en groepsleerkrachten contact over de klassen. Via een handige app sturen de leerkrachten u belangrijke reminders, bijzonderheden uit de klas en foto’s van bijzondere uitstapjes. Ook wordt u op de hoogte gehouden van eventuele ziekte van leerkrachten, 10-minuten gesprekken en andere belangrijke schoolzaken.

 

Spelen en bewegen

Schakelklas voor nieuwkomers

Lees hier meer over de schakelklas.

Over ons

Op christelijk IKC De Heerdstee halen wij het beste uit elk kind. Wij staan voor persoonlijke kinderopvang en goed onderwijs in een kleinschalig gebouw.

De Heerdstee is onderdeel van de VCOG

Een VCOG-school

Adres en telefoon
Bentismaheerd 1
9736 EA Groningen
050 5417232
[email protected]


Privacy

Privacy Statement